This is Omalon's custom weed management plan that ensures a positive ROI for your property. The key to facility safety, reduced costs and enhanced productivity.

Η αξία ενός προσαρμοσμένου πλάνου αντιμετώπισης των ζιζανίων σε μία εγκατάσταση

O Landscaping Services Manager της Omalon, Γιάννης Πoλλάκης, γράφει:

Ζιζάνιο ή αγριόχορτο θεωρείται κάθε ανεπιθύμητο φυτό που αναπτύσσεται σε μια έκταση – εγκατάσταση, ανάμεσα σε άλλα χρήσιμα για τον άνθρωπο φυτά. Επομένως, όλα τα φυτά μπορούν να θεωρηθούν ζιζάνια όταν αναπτύσσονται σε χώρους όπου ο άνθρωπος επιθυμεί άλλα φυτά ή την απουσία φυτών (π.χ οδικό δίκτυο, βιομηχανικοί χώροι, αρδευτικά και αποστραγγιστικά δίκτυα κλπ.). Τα ζιζάνια διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς αναπαραγωγής και διασποράς αλλά και μεγάλη προσαρμοστική και ανταγωνιστική ικανότητα, άφθονη παραγωγή σπόρων, γρήγορη βλαστική ανάπτυξη κ.α.

Τα ζιζάνια είναι χωροκατακτητικά και παρουσιάζουν γρήγορη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις εγκαταστάσεις όπως:

 • αιτία εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς και εξάπλωσης φωτιάς, λόγω του ότι αποτελούν καύσιμη ύλη
 • έλλειψη προσβασιμότητας σε χώρους ενδιαφέροντος
 • κλείσιμο δρόμων ή μείωση ορατότητας
 • εστία συγκέντρωσης ερπετών, τρωκτικών και εντόμων
 • έντονο ανταγωνισμό με τα άλλα φυτά ως προς τα θρεπτικά συστατικά, το νερό και το φως
 • αισθητική υποβάθμιση 

 

Έλεγχος ζιζανίων

Οι μέθοδοι οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των ζιζανίων σε μεγάλες εκτάσεις είναι:

Βοτάνισμα: Αποτελεί την αρχαιότερη και απλούστερη μέθοδο αφαίρεσης ζιζανίων χειρωνακτικά. Η αντιμετώπιση τους με αυτόν το τρόπο έχει χαμηλή παραγωγικότητα με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος της εργασίας. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως σε κηπευτικούς χώρους, όπου η ανάπτυξη των ζιζανίων παρατηρείται ανάμεσα στα καλλωπιστικά φυτά. Η συχνότητά της εξαρτάται από τις ανάγκες του εκάστοτε χώρου.

Μηχανικά – καλλιεργητικά μέσα: Η απομάκρυνση των ζιζανίων με μηχανικό τρόπο, πραγματοποιείται είτε με χορτοκοπτικές μηχανές είτε με καλλιεργητές. Στην πρώτη περίπτωση, απομακρύνεται μεγάλο ποσοστό του υπέργειου τμήματος των ζιζανίων, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ανάπτυξή τους, αφού έτσι περιορίζεται σημαντικά η παραγωγή και εξάπλωση των σπόρων τους. Στη δεύτερη περίπτωση, σκοπός είναι η ολική καταστροφή των ζιζανίων, τόσο του υπέργειου όσο και του υπόγειου τμήματός τους. 

Κάλυψη του εδάφους με αδρανή υλικά (π.χ. αδιαφανή φύλλα πλαστικού κ.ά.): Η κάλυψη του εδάφους με αδιαφανή φύλλα πλαστικού εμποδίζει την ανάπτυξη ορισμένων ζιζανίων με τη μηχανική αντίσταση που ασκούν και τις συνθήκες έλλειψης φωτός που εξασφαλίζουν.

Χημικά μέσα (χρήση ζιζανιοκτόνων): Τα ζιζανιοκτόνα είναι χημικές ουσίες που εφαρμόζονται με ψεκασμό για τον έλεγχο των ανεπιθύμητων φυτών.

Η επιλογή και η αποτελεσματικότητα της εκάστοτε μεθόδου, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το είδος των ζιζανίων, το είδος της εγκατάστασης κλπ.

 

Προσαρμοσμένο πλάνο αντιμετώπισης ζιζανίων

To Προσαρμοσμένο πλάνο καταπολέμησης ζιζανίων προκύπτει ύστερα από την επιθεώρηση της εγκατάστασης και την εκπόνηση της απαραίτητης μελέτης. Τα βασικά σημεία προς μελέτη για την αξιολόγηση της οποιαδήποτε εγκατάστασης – ακινήτου είναι:

 • Φυσιολογία εδάφους
 • Προσανατολισμός εγκατάστασης
 • Επικρατούσες καιρικές συνθήκες στο σημείο ενδιαφέροντος
 • Αξιολόγηση των φυτών και ζιζανίων που βρίσκονται στην περιοχή
 • Συνολική αξιολόγηση της εγκατάστασης για εύρεση τυχόν παραγόντων που ευνοούν την ανάπτυξη ζιζανίων

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η επιθεώρηση και μελέτη των χώρων και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες για το είδος της εγκατάστασης προδιαγραφές, δημιουργείται το προσαρμοσμένο πλάνο καταπολέμησης ζιζανίων. Οι πληροφορίες που μας παρέχει παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:

 • Συχνότητα εφαρμογών ανά έτος
 • Ενδεδειγμένος τρόπος εφαρμογής (ποιες μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν)
 • Απαιτούμενος αριθμός προσωπικού για την υλοποίηση των εργασιών
 • Σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης κατά την υλοποίηση των εργασιών (π.χ δεξαμενές καυσίμων, φωτοβολταϊκά πάνελ κλπ.)

 

Εργαλεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου ακινήτων

Στην περίπτωση που πρέπει να διαχειριστούμε παράλληλα πολλές διαφορετικές εγκαταστάσεις στις οποίες θα εφαρμοστεί προσαρμοσμένο πλάνο ζιζανιοκτονίας, για τη σωστή παρακολούθηση της εκάστοτε εγκατάστασης θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε διάφορα τεχνολογικά εργαλεία. Τα μηχανογραφημένα συστήματα ERP μας δίνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης πολλών παράλληλων εργασιών καθώς όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τήρηση του πλάνου, βρίσκονται μέσα στο σύστημα με αποτέλεσμα να ελέγχεται πολύ ευκολότερα ένας μεγάλος αριθμός εγκαταστάσεων. 

 

Reporting – Client Portal

Οι διαθέσιμες τεχνολογίες για τη δημιουργία σωστού Report, βοηθούν πολύ στη σωστή απεικόνιση των εκτελούμενων εργασιών, καθώς και στην έγκαιρη ενημέρωση για οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά την εκτέλεση τους. Το Report για το εκάστοτε έργο, μπορεί να απεικονίσει με ακρίβεια τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και ο πελάτης να έχει έγκαιρη ενημέρωση για την ολοκλήρωση τους.

Μία οργανωμένη βάση δεδομένων στην οποία έχει πρόσβαση ο πελάτης και στην οποία μπορεί να ανατρέξει ανά πάσα στιγμή για την εύρεση των απαραίτητων βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών, Reports και λοιπών εγγράφων είναι ο τρόπος που διασφαλίζει πως σε οποιοδήποτε εσωτερικό (Audit) ή εξωτερικό έλεγχο από οποιοδήποτε κρατικό φορέα, όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι άμεσα διαθέσιμα.

 

Return Of Investment

Βάσει όλων των παραπάνω είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως το budget το οποίο θα διαθέσει ο πελάτης για τη δημιουργία και εκτέλεση ενός προσαρμοσμένου πλάνου αντιμετώπισης ζιζανίων, θα εξοικονομήσει πόρους τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού ώστε οι δείκτες ROI της συγκεκριμένης επένδυσης να είναι θετικοί. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά, τα κύρια οφέλη από την εφαρμογή ενός προσαρμοσμένου πλάνου αντιμετώπισης ζιζανίων:

 • Διατήρηση ή αύξηση της αξίας της εγκατάστασης: Η σωστή αντιμετώπιση των ζιζανίων σε μια εγκατάσταση εξασφαλίζει την αγοραστική αξία του ακινήτου.
 • Ασφάλεια της εγκατάστασης: Mε την τήρηση του πλάνου ζιζανιοκτονίας, μειώνεται η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα δημιουργείται και μία ζώνη πυρασφάλειας για την εγκατάσταση σε περίπτωση που εκδηλωθεί κάποια εστία φωτιάς σε γειτνιάζοντα ακίνητα.
 • Ασφάλεια για το προσωπικό της εγκατάστασης: H σωστή αντιμετώπιση των ζιζανίων διασφαλίζει την  πρόσβαση του προσωπικού στους χώρους ενδιαφέροντος της εγκατάστασης χωρίς την ύπαρξη κινδύνων (πχ. τσίμπημα από κάποιο ερπετό). Η ασφάλεια του προσωπικού εξασφαλίζει τη σωστή ροή εργασιών και διαδικασιών στην εγκατάσταση με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Μειωμένα κόστη συντήρησης: Ο έλεγχος των ζιζανίων είναι μία προληπτική προσέγγιση που εξοικονομεί μακροπρόθεσμα πόρους στην εγκατάσταση. Προλαμβάνοντας την προσβολή από ζιζάνια, μειώνεται η ανάγκη για δαπανηρές και χρονοβόρες εργασίες συντήρησης.
 • Διατήρηση της υγείας των φυτών: Τα ζιζάνια ανταγωνίζονται τα επιθυμητά φυτά για βασικούς πόρους όπως το νερό, τα θρεπτικά συστατικά και το ηλιακό φως. Η σωστή αντιμετώπιση των ζιζανίων εξασφαλίζει τη συντήρηση του κήπου με μειωμένο κόστος.
 • Αύξηση παραγωγικότητας: Για εμπορικές ιδιοκτησίες (π.χ. γήπεδα γκολφ, ξενοδοχεία κ.α.) ο αποτελεσματικός έλεγχος των ζιζανίων επηρεάζει άμεσα την παραγωγικότητα. Τα ζιζάνια μπορούν να παρεμποδίσουν τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, μειώνοντας τις αποδόσεις και τα έσοδα. Εξαλείφοντας αυτές τις απειλές, εξασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες για τις δραστηριότητες των εγκαταστάσεων.
 • Νομικό πλαίσιο: Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μη διαχειριζόμενα ζιζάνια μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα με γειτονικές ιδιοκτησίες ή δημόσιους χώρους. Με την εφαρμογή ενός προσαρμοσμένου πλάνου ζιζανιοκτονίας μειώνεται η πιθανότητα να δημιουργηθεί πρόβλημα σε γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις. Επίσης σε οποιοδήποτε έλεγχο, η εγκατάσταση θα είναι σύμφωνη με ότι προβλέπεται από το νόμο σχετικά με την αντιμετώπιση των ζιζανίων.
 • Marketing και ενίσχυση του brand: Για τις επιχειρήσεις, η διατήρηση ενός περιποιημένου ακινήτου στέλνει ένα θετικό μήνυμα στους ανθρώπους που απασχολούνται στην επιχείρηση καθώς και στους πελάτες της, με αποτέλεσμα την προστιθέμενη αξία για το ίδιο το brand.
 • Περιβαλλοντικά οφέλη: Οι φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές για τον έλεγχο των ζιζανίων δεν ωφελούν μόνο την ιδιοκτησία του πελάτη, αλλά συμβάλλουν και σε ένα πιο υγιές περιβάλλον για όλους μας.