Όρια Ελέγχου Πληθυσμού Ανεπιθύμητων Παρασίτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Η ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων (IPM) περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα που συνδυαστικά οδηγούν στον έλεγχο του πληθυσμού των εντόμων και των τρωκτικών σε έναν χώρο, στον περιορισμό τους δηλαδή σε ανεκτό και επιτρεπτό όριο. 

Κάθε εγκατάσταση βάσει της φύσης και του αντικειμένου ενασχόλησής της, καθώς και των ειδών των παρασίτων που εντοπίζονται σε μεγαλύτερη συχνότητα στη γεωγραφική περιοχή όπου βρίσκεται, οδηγεί στον προσδιορισμό διαφορετικών ανεκτών ορίων. Ακόμη, άλλοι σημαντικοί παράγοντες που είναι σημαντικό να συνυπολογιστούν και διαμορφώνουν τα εκάστοτε επιτρεπτά όρια παρουσίας παρασίτων είναι η χρήση του χώρου, η παρουσία ή μη τροφίμων σε αυτόν, η επικινδυνότητα  του υφιστάμενου παρασίτου στο χώρο, η προστασία της υγείας των εργαζομένων και των καταναλωτών, αλλά και η συμμόρφωση με το σύνολο των νομοθετικών κανόνων που διέπουν τον εκάστοτε κλάδο. 

Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται εφικτό να αναπτυχθούν στρατηγικές ελέγχου και καταπολέμησης των παρασίτων από εξειδικευμένη εταιρία pest control, οι οποίες θα πληρούν τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, εξοικονομώντας παράλληλα πολύτιμους πόρους. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο αποτελεσματικός ορισμός ορίων ελέγχου παρασίτων είναι μια διαδικασία που πρέπει να λάβει υπόψη αλλά και να αξιοποιήσει διάφορες πτυχές της IPM όπως: 

  • Τις εκθέσεις ανάλυσης επικινδυνότητας (Risk Assesment Reports) που μπορούν να μας δείξουν ποια παράσιτα αποτελούν σημαντικότερη απειλή για την εγκατάσταση, αλλά και ποια τμήματά της είναι περισσότερο πιθανό να έχουν αυξημένο πληθυσμό εντόμων και τρωκτικών.  
  • Τη συστηματική παρακολούθηση με χρήση παγίδων (Monitoring)  και καταγραφή της παρουσίας παρασίτων (Reports και Trend Analysis), που υποδεικνύoυν τα επίπεδα παρουσίας παρασίτων στην εγκατάσταση, αλλά και τις τάσεις που ακολουθεί ο πληθυσμός τους, σε κάθε χρονική περίοδο. 
  • Τη συνδυαστική χρήση διαφόρων μέσων για την αντιμετώπιση των εντόμων και τρωκτικών, όπως η χημική ή / και μηχανική καταπολέμηση. 
  • Την εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να αναγνωρίζεται από αυτό άμεσα η παρουσία αλλά και το είδος των παρασίτων.


Τα οφέλη ενός αποτελεσματικού προσδιορισμού ορίων ελέγχου παρασίτων είναι πολλαπλά: 

  • Εντοπίζονται τα κρίσιμα σημεία μιας εγκατάστασης αλλά και το είδος των παρασίτων που αποτελούν τη σημαντικότερη απειλή της. Ως αποτέλεσμα αυτού, λαμβάνονται προληπτικά μέτρα αποφυγής της πιθανής μελλοντικής εισόδου τους στην εγκατάσταση.  
  • Η καταπολέμηση γίνεται ορθολογικότερη, αφού οι εφαρμογές καταπολέμησης εστιάζουν στα κρίσιμα σημεία της εγκατάστασης και στο είδος του παρασίτου που βρίσκεται κοντά ή πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια.  
  • Αποφεύγοντας τις άσκοπες εφαρμογές καταπολέμησης, μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης ανθεκτικών πληθυσμών παρασίτων τα οποία θα απαιτούσαν ακόμα περισσότερα μέτρα και μέσα για τον περιορισμό τους. 
  • Τέλος, η καταπολέμηση αποκτά μεγαλύτερο οικονομικό όφελος, αφού αξιοποιούνται οι εφαρμογές αλλά και τα μέσα στον απαιτούμενο χώρο και χρόνο, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι χώροι της εγκατάστασης διατηρούνται ασφαλείς από υγειονομικής πλευράς.

Ο προσδιορισμός και η τήρηση των ορίων ελέγχου των παρασίτων, προϋποθέτει την άριστη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού προγράμματος διαχείρισης παρασίτων. Δίνοντας προτεραιότητα στην έγκαιρη παρέμβαση και τη συνεχή βελτίωση, καλλιεργείται μια κουλτούρα επαγρύπνησης και υπευθυνότητας στις εγκαταστάσεις, όπου κάθε μέλος της ομάδας παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένου από ανεπιθύμητα παράσιτα.